21 de septiembre de 2011

Texto íntegro del decreto de heroicidad de virtudes del Siervo de Dios (hoy venerable) Pío XII


Benedicto XVI durante la Misa de cincuentenario
del tránsito del hoy venerable Pío XIIBeatificationis et Canonizationis Servi Dei Pii XII
(Eugenii Pacelli), Summi Pontificis (1876-1958)


DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS


« Dabo vobis pastores iuxta cor meum, et pascent vos scientia et doctrina » (Ier 3, 15).

Sanctos inter et sapientes pastores, quos Spiritus Sanctus Dei Populo dedit, haud dubie Summus Pontifex Pius XII est recensendus, qui, divinum Pastorem vestigiis sequens, Ecclesiae humanaeque familiae magna caritate et sollicitudine, vasta doctrina, evangelica prudentia et plena erga munus illi divinitus commissum fidelitate inserviit.

Hic sacerdos magnus Romae natus est die 2 mensis Martii anno 1876, secundus inter filios, a parentibus Philippo Pacelli et Virginia Graziosi; sequenti die baptismatis aqua ablutus est, nomina assumens Eugenii Mariae Iosephi.

Vitam evolvit apud familiam normis fidei suffultam et mutuis amoris rationibus praestantem.

Divinam ad sacerdotium persentiens vocationem, philosophica et theologica studia peregit et die 2 mensis Aprilis anno 1899 sacro presbyteratus ordine est insignitus; deinde studia perrexit, quibus expletis doctoris titulis in theologia et «in utroque iure» est cumulatus.

Praeclaris ingenii dotibus, officii conscientia eiusque actuositate perpensis, Benedictus XV anno 1914 Secretarium Congregationis pro Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis eum constituit, nuper agentem tantummodo octo et triginta aetatis annos.

Anno 1917 nominatus est Nuntius Apostolicus in Bavaria, titulo addito Archiepiscopi Sardiani; episcopali ordinatione ab ipso Benedicto XV die 13 mensis Maii eiusdem anni auctus est. Anno 1920 factus est Nuntius Apostolicus apud Germanum regimen vulgo Reich. Extremis annis primi belli mundialis et periodo quae cladem Germaniae est secuta, Servus Dei materialia et spiritualia caritatis opera sparsit in beneficium gentis et militum captivorum, idcirco hominum bonae voluntatis existimationem ac venerationem sibi conciliavit. Duodecim annis, quos in Germania degit, post diuturnas et onerosas negotiationes, potuit incitare fidem credentium atque aestimationem palam extollere erga Ecclesiam ex parte eorum qui prius indifferentes vel immo hostiles sese gesserant.

Hi eximii huius Nuntii exitus induxerunt Pium XI ut eum Romam arcesseret, die 16 mensis Decembris anno 1929 Cardinalem constitueret et die 7 mensis Ianuarii anno 1930 suum nominaret Secretarium Status. Quod officium Servus Dei exsecutus est usque ad obitum Pii XI, qui evenit die 10 mensis Februarii anno 1939, postquam efficax fideleque praestiterat illi servitium inter difficiliores periodos recentis historiae Ecclesiae.

Brevissimo volvente Conclavi, electus est Summus Pontifex, assumens nomen Pii XII die 2 mensis Martii anno 1939; statim maximopere nisus est ut alterius belli mundialis initium vitaret; hi tamen conatus frustra verterunt, sicut etiam nisus ut Italia longe a bello maneret.

Hac immani perdurante conflagratione, victimarum dolores pro viribus sublevare contendit; instituit Officium Vaticanum de Notitiis ferendis, ad dispersos quaerendos inter milites ceterosque cives, nec non Pontificiam Operam Assistentiae ad subveniendum illis qui fame et vita extremae paupertatis affligebantur; saepe admonuit bellum gerentes ut incolas cives servarent, et, futuro prospiciens tempori, notissimos habuit sermones radiophonicos, quibus nota reddidit principia quae attinebant ad venturum ordinem internationalem iustitia nisum, veluti praeviam condicionem ad pacificum convictum tutandum inter nationes atque reverentiam hominibus praestandam, quae necessaria sunt ad internum instituendum ordinem uniuscuiusque status.

Etiam memoratu digna sunt ea quae Pius XII fecit pro Hebraeis, qui a nationalibus socialistis insectabantur. Ipse bene noverat iteratas et flagrantes oppugnationes publicas, quae ne quidem vitam unius Hebraei servavissent, secus enim, contulissent ad acuendam et augendam persecutionem, et hac de causa impedivissent illam absconditam et silentem operam auxiliatricem, per quam ille vitas milium hominum stirpis Hebraeae in tuto collocare potuit. Nec est obliviscendum quanta pro omnibus Pius XII fecerit, praesertim germanica urbis Romae grassante obsidione, quamobrem iure meritoque honorifice «defensor civitatis» appellari meruit.

Altero bello mundiali composito, Pius XII pleramque suae activitatis partem insumpsit in sustentandis catholicis, quibus magis in dies crescentes adversabantur hostilitas et oppressio apud nationes communistas Europae orientalis, nec non in vitanda diffusione marxismi athei apud mundum liberum. Eodem tempore favit conatibus peractis ad coniunctam Europam constituendam.

Magisterium doctrinale Summi Pontificis Pii XII constituit praecipuam eius actionis pastoralis partem; etenim recensentur quadraginta Litterae Encyclicae ab Ipso vulgatae: agitur de documentis diversis scientiae theologicae et actuositatis Ecclesiae. Praecipue memoranda sunt opera eius in re biblico-theologica de vita et doctrina Ecclesiae, in re liturgica et missionaria, in laicali actuositate, in spiritualitatis sacerdotalis et religiosae renovatione.

Magni gaudii causae Pio XII fuerunt Iubilaeum anni 1950, nec non dogmatis Assumptionis Beatae Mariae Virginis sollemnis proclamatio habita die 1 mensis Novembris eiusdem anni post diuturnos annos quibus studia peracta sunt omnesque orbis Episcopi consulti; item inventio sepulcri Sancti Petri post excavationes quas ipse Pontifex praescripserat.

Eius sollemnioribus actibus magisterii accedunt centeni sermones, qui collecti continentur multis voluminibus collectionis inscriptae «Discorsi e Radiomessaggi di Pio XII», in quibus magna cum peritia innumeras tractavit quaestiones de re morali, de iure, de medicina, de scientiis naturalibus, de cultura, de arte et ita deinceps, semper intendens affirmare quod Ecclesia favere cupit omni humanae actuositati et notum reddit eam recipere posse ac debere impulsiones vitales fidei in Deum, hominum mundique Creatorem, et ipsam vicissim fide ditari.

His hactenus dictis addenda est cura quam habuit de Ecclesiis particularibus quibus cotidiana sollicitudine consulere consueverat, de Episcoporum nominatione, de nova dioecesium distributione, de internationali Collegii Cardinalium et Curiae Romanae indole, de Episcoporum indigenarum ordinatione, de publicis et privatis audientiis, de vastissimo cursuali commercio officii, ac de ceteris.

Si quis, elapsis decenniis, respicit diuturnum Pontificatum Pii XII, facere non potest quin stupens sese interroget quomodo fieri potuerit ut ille, valetudine licet non florida, tanta exsequi valuisset pro Ecclesia et hominum societate. Pius XII vir Dei erat, homo simplici et altissima fide praeditus, homo precationi deditus, qui cotidie in silenti adoratione coram tabernaculo quiescebat, ac praesertim per eucharisticam celebrationem cum Christo coniungebatur, et, Eius gratiae sese aperiens, in Ipso inspirationem, praesidium et fortitudinem reperiebat. Dehinc orta est eius inconcussa fiducia et spes in Deo, qui difficilioribus in diebus profunda eum cumulavit serenitate, quae propria eius erat indolis; dehinc potissimum ditatus est amor eius erga Deum et, propter eius conformationem ad Christum (cfr Rom 8, 29) sollertia locupletatus quoque et caritate erga proximum cuiusque nationis, culturae, condicionis et stirpis. Dehinc insuper prodierunt eius profunda prudentia, acutus iustitiae sensus, fortitudo, sobrietas vitae omnino deditae sacerdotali et pastorali servitio singulis diei momentis et ita diuturnos per annos. Dehinc praeterea ortae, confirmatae et auctae sunt omnes virtutes adnexae, eius comis ac patiens, urbana et suavis erga omnes conversatio. Etenim, homo Dei erat, homo qui eminenti gradu omnes christianas excoluit virtutes. Nec sic de nihilo, omnes qui adibant eum in eo praesentiam Domini persentiebant, a quibus «Pastor Angelicus» cum honore meruit appellari.

Post diuturnam et operosam vitam, quam cum Christo coniunctus pro Ecclesiae humanaeque societatis bono insumpsit, Pius XII obiit die 9 mensis Octobris anno 1958.

Nec mirandum est cur Pius XII, sive vivens sive post obitum, authentica ac largiter diffusa sanctitatis fama gavisus sit, et quantum innumeri christifideles laetati sint cum Summus Pontifex Paulus VI die 18 mensis Novembris anno 1965, cum ad conclusionem fere vertebatur Concilium Oecumenicum Vaticanum II, notam reddidit decisionem suam promovendi Causam beatificationis et canonizationis eius Decessoris.

Deinde secuti sunt Processus Ordinarius apud Vicariatum Urbis constructus et Rogatoriales in Curiis celebrati Ianuensi, Monacensi et Frisingensi, Varsaviensi, Lisbonensi, Matritensi, Montisvidei, Berolinensi, in quorum cursu complures auditi sunt testes et innumera documenta collecta. Exarata Positione, disceptatum est, ut de more, utrum Servus Dei virtutes gradu heroico exercuerit. Die 27 mensis Ianuarii anno 2006 et die 6 sequentis mensis Octobris habitus est, favente cum exitu, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Purpurati Patres et Episcopi, in Sessione Ordinaria die 8 mensis Maii huius anni 2007 congregati, Ponente Causae Exc.mo D.no Salvatore Fisichella, Episcopo tit. Vicohabentino, agnoverunt Servum Dei heroicum in modum theologales, cardinales eisque adnexas virtutes esse exsecutum.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI per subscriptum Archiepiscopum Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Pii XII (Eugenii Pacelli), Summi Pontificis, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.


Datum Romae, die 19 mensis Decembris A. D. 2009.


† Angelus Amato, S.D.B.
Archiep. tit. Silensis, Praefectus
L.  S.

† Michae¨l Di Ruberto
Archiep. tit. Biccarensis, a Secretis
Estatua del venerable Pío XII en la Basílica VaticanaBeatificación y Canonización del Siervo de Dios Pío XII
(Eugenio Pacelli), Sumo Pontífice (1876-1958)


DECRETO SOBRE VIRTUDES HEROICAS


« Dabo vobis pastores iuxta cor meum, et pascent vos scientia et doctrina » (Ier 3, 15) - “Os daré pastores según mi corazón y os apacentarán con sabiduría y doctrina” (Jer. 3, 15)

Sin duda, entre los santos y sabios pastores que el Espíritu Santo a dado al Pueblo de Dios, hay que contar al Sumo Pontífice Pío XII, el cual, siguiendo las huellas del Divino Pastor, fielmente sirvió a la Iglesia y la familia humana con gran caridad y solicitud, con grandiosa doctrina y con plena y evangélica prudencia en el cumplimiento del oficio que le fue divinamente encomendado.

Este gran sacerdote nació en Roma el 2 de marzo de 1876, segundo de los hijos del matrimonio formado por Filippo Pacelli y Virginia Graziosi; recibiendo las aguas bautismales al día siguiente, cuando le fue impuesto el nombre de Eugenio María [Juan][1] José.

Sus primeros años se desarrollaron en medio de una familia imbuida de las normas de la fe y sobresaliente en los principios del mutuo amor.

Habiendo sentido la divina vocación al sacerdocio, realizó los estudios filosóficos y teológicos y el día 2 de abril de 1899, fue distinguido con el sagrado presbiterado, tras lo cual continuó su formación, obteniendo el doctorado en Teología y en ambos derechos.

Benedicto XV, que supo apreciar sus excelentes dotes de ingenio, de conciencia del deber y de laboriosidad, lo promovió en 1914 a secretario de la [Sagrada][2] Congregación para los Negocios Eclesiásticos Extraordinarios, con sólo 38 años apenas cumplidos.

En 1917, fue nombrado nuncio apostólico en Baviera, con el título anejo de Arzobispo titular de Sardes, recibiendo la consagración episcopal del mismo Benedicto XV el 13 de mayo de ese año. En 1920 fue designado nuncio apostólico ante el gobierno alemán, llamado comúnmente el Reich[3]. En los últimos años de la Gran Guerra y en el período que siguió a la derrota de Alemania, el Siervo de Dios se prodigó en obras de caridad materiales y espirituales a favor de la gente y de los militares prisioneros, por lo cual se granjeó la estima y el respeto de los hombres de buena voluntad. Durante los doce años que pasó en Alemania, tras largas y laboriosas negociaciones, consiguió estimular la fe de los creyentes y suscitar el aprecio público a la Iglesia en aquellos mismos que antes se mostraban indiferentes o incluso hostiles hacia ella.

Estos logros eximios del Nuncio indujeron a Pío XI a llamarlo a Roma, para crearlo cardenal el 16 de diciembre de 1929 y nombrarlo su Secretario de Estado el 7 de enero de 1930. En este cargo se desempeñó el Siervo de Dios hasta la muerte de Pío XI, ocurrida el 10 de febrero de 1939, habiéndole prestado un eficaz y fiel servicio en uno de los más difíciles períodos de la Historia reciente de la Iglesia.

Fue elegido Sumo Pontífice tras brevísimo cónclave el 2 de marzo de 1939, tomando el nombre de Pío XII. Inmediatamente procuró con grande empeño evitar que estallara una segunda guerra mundial. Sin embargo, sus esfuerzos quedaron frustrados, lo mismo que aquellos con los que intentó que Italia se mantuviera al margen del conflicto.

A lo largo de la cruel conflagración, intentó mitigar los sufrimientos de las víctimas por tanta violencia; instituyó la Oficina Vaticana de Información para la indagación del paradero de los desaparecidos, tanto militares como civiles, así como la Obra Pontificia de Asistencia para socorrer a aquellos a quienes afligía el hambre y la miseria. A menudo urgió a los dirigentes de la guerra que respetaran a la población civil y, anticipándose a los acontecimientos, pronunció conocidísimos radiomensajes, en los que dio a conocer los principios que debían presidir el futuro orden internacional basado en la justicia, como condición previa para asegurar la pacífica convivencia entre las naciones y garantizar el respeto debido al ser humano, requisitos necesarios para la constitución del orden interno de cada uno de los Estados.

Digno es asimismo de memoria cuanto hizo Pío XII a favor de los judíos perseguidos por los nazis. Bien sabía Él que las repetidas y públicas condenas no sólo no preservarían la vida de ni un solo judío, sino, por el contrario, harían aumentar y recrudecerse la persecución y, como consecuencia, impedirían aquella escondida y silenciosa obra de socorro, gracias a la cual pudo poner a salvo las vidas de miles de hombres de raza judía. Tampoco se puede olvidar todo lo que hizo Pío XII, especialmente durante la ocupación alemana de Roma, por lo cual mereció con todo derecho ser llamado con el título honorífico de “defensor de la Ciudad”.

Acabada la segunda guerra mundial, Pío XII invirtió la mayor parte de su actividad en apoyar a los católicos sometidos cada vez más a la hostilidad y la opresión crecientes en los países comunistas de Europa Oriental, así como en evitar la difusión del marxismo en el mundo libre. Al mismo tiempo favoreció los esfuerzos realizados para llevar a cabo la unión de Europa.

El magisterio doctrinal del Sumo Pontífice Pío XII constituye la principal parte de su acción pastoral. En efecto, son cuarenta las encíclicas que publicó, documentos en los que trata sobre las diferentes ciencias teológicas y sobre la acción de la Iglesia. Son principalmente memorables sus escritos sobre cuestiones bíblico-teológicas, acerca de la vida y doctrina de la Iglesia, en materia litúrgica y de misiones, sobre el apostolado de los laicos y la renovación de la espiritualidad sacerdotal y religiosa.

Causas de gran gozo fueron para Pío XII: el Jubileo de 1950; la solemne proclamación del dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María, que tuvo lugar el 1º de noviembre de aquel año, después de muchos años de estudio y de haber consultado a todos los Obispos del mundo, y también el descubrimiento del sepulcro de san Pedro al cabo de las excavaciones que el mismo pontífice había ordenado.

Las actas de su magisterio solemne incluyen centenares de alocuciones contenidas en los veinte volúmenes de la colección bajo el título de «Discorsi e Radiomessaggi di Pio XII» (Discursos y Radiomensajes de Pío XII”), en las cuales trató con gran maestría acerca de innumerables cuestiones en materia moral, jurídica, médica, científica, cultural, artística etcétera, siempre con la intención de reafirmar que la Iglesia desea favorecer toda actividad humana y hacer saber que ésta no sólo puede y debe recibir los impulsos vitales de la fe en Dios, Creador del mundo y de los hombres, sino que también alimantarse de esa misma fe.

A esto hay que añadir la atención que prestó a las iglesias particulares, de las cuales solía ocuparse con diaria solicitud, al nombramiento de obispos, a la erección de nuevas diócesis, a la internacionalización del [Sacro][4] Colegio Cardenalicio y de la Curia Romana, a la consagración de obispos indígenas,  a las audiencias públicas y privadas, a su vastísima correspondencia y a muchas otras cosas.

Quien, al cabo de décadas, considere el largo pontificado de Pío XII, no puede sino preguntarse asombrado cómo pudo ser que, a pesar de no gozar de buena salud, fuera capaz de realizar tanto a favor de la Iglesia y de la sociedad humana. Pío XII era un hombre de Dios, sencillo y dotado de una altísima fe, dedicado a la plegaria, que pasaba diariamente tiempo de silenciosa adoración ante el sagrario y se unía a Cristo especialmente en la celebración eucarística, y, abriéndose a su gracia, en Él hallaba inspiración, refugio y fortaleza. De ahí surgían su fe y su esperanza inquebrantables en Dios, las que, en tiempos difíciles, lo llenaron de una profunda serenidad, por otra parte propia de su carácter; de ahí, precisamente, se enriqauecía su amor a Dios y, por su configuración con Cristo (cfr. Rom 8, 29), también su disposición y caridad para con el prójimo de cualquier nación, cultura, condición y raza. De ahí, además, provenían su honda prudencia, su agudo sentido de la justicia, su fortaleza, la sobriedad de su existencia, toda ella dedicada al servicio sacerdotal y pastoral, en cada momento del día y así durante años. De ahí, en fin, surgían, y ahí se corroboraban y aumentaban todas las virtudes anexas, su afable y paciente, fino y suave trato hacia todos. Verdaderamente era un hombre de Dios, que cultivó todas las virtudes cristianas en grado eminente. No por nada, percibían en él la presencia de Dios todos los que se le acercaban, mereciendo el honor de ser por ellos llamado «Pastor Angelicus».     

Después de una larga y laboriosa vida, que consumió en unión con Cristo por el bien de la Iglesia y de la sociedad humana, Pío XII murió el 9 de octubre de 1958.

No es, pues, sorprendente que Pío XII, tanto en vida como después de su fallecimiento, haya gozado de una auténtica y largamente extendida fama de santidad, y que innumerables fieles se alegraran cuando el Sumo Pontífice Pablo VI, el 18 de noviembre de 1965, a punto de llegar a su término el Concilio Eceménico Vaticana II, hizo conocer su decisión de promover la causa de beatificación y canonización de su predecesor.

Desde entonces se siguieron el Proceso Ordinario, incoado ante el Vicariato de Roma, y los Rogatorios, celebrados en las curias episcopales de Génova, Munich y Frisinga, Varsovia, Lisboa, Madrid, Montevideo y Berlín, en el curso de los cuales fueron oídos numerosos testigos y reunidos innumerables documentos. Planteada la Positio[5], se discutió, como de costumbre, si el Siervo de Dios había practicado virtudes en grado heroico. El 27 de enero de 2006 y el 6 de octubre siguiente, se tuvo, con resultado favorable, una reunión especial del los consultores teólogos. Los Padres Purpurados y los Obispos, congregados en sesión ordinaria el 8 de mayo de 2007, siendo ponente de la causa el Excelentísimo y Reverendísimo Monseñor Salvatore Fisichella, obispo titular de Voghenza, reconocieron haber practicado el Siervo de Dios las virtudes teologales, cardinales y a ellas anexas en grado heroico.

Hecha cuidadosa relación de todo ello al Sumo Pontífice Benedicto XVI por el subscrito Arzobispo Prefecto, Su Santidad, acogiendo y ratificando el parecer de la Congregación para las Causas de los Santos, declaró en el día de hoy que consta de las virtudes de teologales de fe, esperanza y caridad a Dios y al prójimo, de las virtudes cardinales de prudencia, justicia, templanza y fortaleza y de las virtudes a ellas anexas, en grado heroico, del Siervo de Dios Pío XII (Eugenio Pacelli), en el caso y a efectos de lo que se trata.

Mandó, además, el Sumo Pontífice que este decreto sea de derecho público y se incluya en las actas de la Congregación para las Causas de los Santos.


Dado en Roma, el 19 de diciembre del año del Señor de 2009.


† Angelo Amato, S.D.B.
       Arzobispo tit. de Sila, prefecto
(Sello)


† Michele Di Ruberto
                     Arzobispo tit. de Biccari, secretario[1] El nombre de Giuseppe era, en realidad, el cuarto nombre de pila del futuro Papa. El tercer nombre –omitido por el Decreto–  era Giovanni.
[2] El decreto omite el adjetivo que se hallaba entonces en uso para designar los dicasterios de la Curia Romana, lo cual constituye un anacronismo refiriéndose a esa época.
[3] Aunque desde 1919, tras la caída del Imperio Alemán (Deutsches Reich), el régimen  adoptó la forma republicana, siguió conservando como denominación oficial la de Reich. La denominación de “República de Weimar” es historiográfica.
[4] Lo mismo que en la nota 2: el Colegio Cardenalicio era llamado “Sacro” en tiempos del papa Pacelli.
[5] Positio: En los procesos canónicos de beatificación y canonización, propuesta que hace el relator de una causa sobre las virtudes heroicas de un siervo de Dios o sobre milagros atribuidos a un beato o santo.


Fuente:

Acta Apostolicae Sedis,  año y volumen CII, nº 9 (3 de septiembre de 2010), pp. 566-570
El R.P. Peter Gumpel, S.I., relator de la causa del
venerable Pío XII y que tanto ha hecho por ella